CHARDANCE !

Dans,Lach,Geniet

Algemene voorwaarden ChardanceWij maken u graag attent op artikel 7 opzegging.

Bij opzegging van de danscursus dient men rekening te houden met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Indien u dus bijvoorbeeld opzegt in de loop van de maand maart, is de maand april de laatste maand welke aan u berekend wordt.Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Dansschool CharDance ,

1.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de eigenaar dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3 De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.


Art. 2 Inschrijven

2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.

2.3 Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een danscursus. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.


Art. 3 Cursus

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te voeren.

3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, word de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

3.4 De eigenaar mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc.In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.5 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geld niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

3.6 De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles, activiteit van de dansschool of een wedstrijd onder de naam van de dansschool.

3.7 Uw lidmaatschap beëindigt zich onmiddellijk na een laatste les van de door u gekozen cursus. U kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod van de eigenaar voor een vervolgcursus.

3.8 Concurrentie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus om welke reden dan ook commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan het bestuur van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 150,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur van de dansschool om verdere schade te vorderen.
 

Art. 4 Betalingen

4.1 Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn

4.3 Bij verzuim van uw betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.4 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

4.5 Betalingen dienen tevens te worden voldaan tijdens vakantie periodes. Er is altijd compensatie mogelijk door inhaal lessen.


Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen ( roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

5.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.

5.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

5.4 Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een danscursus verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de eigenaar.Art. 6 Consumpties, rookbeleid en overig

6.1 In de dansschool geldt een algeheel rookverbod.

6.2 Het is verboden in de dansschool of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.

6.3 Het is verboden wapens mee te nemen.

6.4 De eigenaar en haar medewerkers zijn gerechtigd om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.


Art. 7 Opzegging

1.1  Bij opzegging van de danscursus dient men rekening te houden met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Opzegging dient dus te gebeuren in de voorgaande maand via mail.


E-mailen
Bellen